Národní galerie v Praze by měla podle ředitele Jiřího Fajta navýšit částku na nákup umění. Ve své koncepci, kterou v pondělí představí na tiskové konferenci, počítá na akvizice s částkami od deseti milionů korun v letošním roce až po 30 milionů v roce 2020.

Fajt v koncepci uvádí, že dosavadní nedostatečná akviziční politika poznamenala všechny sbírky NG, nejvíce však jsou podle něj potřebné akvizice současného umění.

"NG neplní úlohu paměťové instituce v oblasti dokumentace aktuálního dění na výtvarné scéně, neboť nejsou vytvořeny finanční podmínky pro akvizice současného umění," píše Fajt v koncepci. NG podle něj nemá žádnou moderně koncipovanou akviziční politiku. Plánuje proto vytipovat nejdůležitější potřeby sbírkových fondů a zajistit ve spolupráci s ministerstvem kultury peníze.

Sbírka starého umění nakupovala v poslední době téměř výhradně jen díla, která chtěl majitel vyvézt do zahraničí. Sbírka má podle Fajta zájem na odkupu děl zapůjčených do NG, bohemik a děl nahrazujících ztráty způsobené restitucemi. Sbírka 19. století by mohla nakupovat díla českého realismu a sochařství první poloviny 19. století. Doplnit fondy by ale mohla i Sbírka grafiky a kresby - o stará německá díla, rudolfínské a barokní kresby a grafiky a díla druhé poloviny 20. století a současnou tvorbu.

Peníze by ale měly také sloužit k vykupování děl, jež stát prohlásí za kulturní památku, a vlastník s nimi nemůže volně nakládat na trhu. Státní instituce často preventivně, když zjistí, že majitel plánuje dílo prodat do zahraničí, prohlásí toto za kulturní památku. Ze zákona pak má stát předkupní právo, tedy může dílo zakoupit pro některou veřejnou sbírkovou instituci; s odkazem na nedostatek prostředků tak však většinou neučiní, vlastník ale zůstává omezen na svých právech. Podle Fajta stát buď musí dílo vykoupit, nebo památkovou ochranu neudílet.

Kolik peněz na akvizice Národní galerie v posledních letech vydala, nelze z výročních zpráv vyčíst. Obsahují totiž pouze výčet děl. V roce 2013 NG koupila jen čtyři významnější díla, na které peníze poskytl ministerský program ISO. Pět milionů zaplatila za Škrétovu Podobiznu Humprechta Jana hraběte Černína z Chudenic, který se objevil v pražské aukci, od soukromého sběratele koupila za 1,5 milionu obraz Petra Brandla s názvem Sv. Jan Nepomucký adoruje Paladium země České.

Výroční zpráva NG za rok 2014 není zveřejněna, výroční zpráva ministerstva kultury v případě NG zmiňuje několik akvizic, ale neuvádí výši státního příspěvku, byť tak u jiných příspěvkových organizací činí. NG v posledních letech dostávala od státu přibližně 250 milionů korun. Fajt v koncepci navrhuje také navýšení rozpočtu na pořádání výstav o 20 až 30 milionů ročně; zavazuje se deset až 15 milionů ročně na tento účel získávat postupně od sponzorů.

Související