Obecná pravidla Facebook soutěží
Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel marketingové soutěže a jako jediný závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu k účastníkům soutěže v prostředí sociální sítě Facebook.

Organizátor
1. Organizátorem soutěží na Facebook stránce HN.cz je společnost Economia, a.s. se sídlem v Pernerova 47, 186 00, Praha 8, IČO: 28191226, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12746 (dále jen “Organizátor").2. Soutěže nejsou nikterak sponzorovány, spravovány nebo přidruženy k sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace organizátorovi soutěže a nikoliv sociální síti Facebook.

Jak soutěžit
 1. Termín konání soutěže bude vždy uveden v Soutěžním příspěvku, nebo komentáři k němu přidruženému.
 2. Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé Facebooku, kteří jsou v době konání soutěže starší 18 let a mají trvalé bydliště v České republice.
 3. Do soutěže se uživatel obvykle zapojí přidáním komentáře pod určený příspěvek. Přesná pravidla stanoví Soutěžní příspěvek.
 4. Každý soutěžící se může v rámci jedné soutěže zapojit pouze jednou (není-li výslovně uvedeno jinak). Obvykle přidáním pouze jednoho komentáře nebo nahráním jedné fotky. Všichni uživatelé, kteří v rámci jedné soutěže přidají více příspěvků (není-li výslovně uvedeno jinak), budou ze soutěže vyřazeni.
 5. Soutěžící má nárok pouze na jednu výhru v rámci jedné soutěže, pokud není výslovně uvedeno jinak.
 6. Organizátor si vyhrazuje právo kontroly výše uvedených podmínek opatřeními technickými i organizačními, včetně případné žádosti účastníkovi o doložení podmínek nároku na výhru, bez kterého nebude výhra vydána.
Příspěvky
 1. Organizátor je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv důvodu nevhodný (zejména protizákonný, nemravný, neslušný či jinak nevhodný), a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.
 2. Účastník ručí za to, že je jediným autorem jím vloženého příspěvku a že jím vložený příspěvek neporušuje žádná práva třetích osob. V případě, že předpokladem účasti v soutěži je zaslání fotografického, jiného obrazového či zvukového záznamu, účastník soutěže tímto výslovně prohlašuje, že k jím zaslanému fotografickému či jinému materiálu vykonává veškerá práva vyplývající z duševního vlastnictví a že jeho zveřejněním na sociální síti v souvislosti se soutěží nedojde k zásahu do práv třetích osob (například zmíněných osob, spoluautorů a jiných) ani jiných zákonných podmínek. Účastník soutěže zároveň tímto vyslovuje souhlas se zveřejněním jím poskytnutého materiálu na serverech pořadatele a jeho sociálních sítích v rámci soutěže. Účastník bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na Internetu šířit mimo vůli organizátora a za takové šíření již organizátor neodpovídá. 
Výherci
 1. Výherci se stanou soutěžící, kteří se soutěže zúčastnili v souladu s těmito pravidly a budou ze soutěžících vybráni způsobem, který bude uvedený v Soutěžním příspěvku, nebo komentáři k němu přidruženému.
 2. Výherci budou nejpozději do 12 hodin od konce soutěže vyhlášeni pod Soutěžním příspěvkem a vyzváni, aby stránku kontaktovali prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku.
 3. Nedostaví-li se soutěžící o výhru do 7 kalendářních dnů, propadá výhra organizátorovi.
Výhry
 1. Výhry a počet výherců soutěže budou vždy uvedeny v Soutěžním příspěvku, nebo komentáři k němu přidruženému.
 2. O přesném způsobu doručení výhry bude výherce informován soukromou zprávou na Facebooku.
 3. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je organizátorem soutěže stanovena.
 4. Na výhru nevzniká výherci právní nárok a nemůže právo na ni reklamovat, zároveň nelze vymáhat výhry soudní cestou.
 5. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
Práva a povinnosti organizátora
 1. V případě důvodného podezření z podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování soutěže, si organizátor vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, nepředat výhru, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy.
 2. Organizátor neodpovídá za to, že výherce uvedl nesprávnou adresu.
 3. Organizátor neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel výhru, pokud tyto důvody nespočívají na straně organizátora.
 4. V případě, že si výherce nevyzvedne v řádném termínu svou výhru na poště, propadá výhra organizátorovi.
 5. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či dobrými mravy.
 6. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
 7. Organizátor si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže i v jejím průběhu bez předchozího upozornění. Taková změna je platná a účinná vyhlášením na příslušné facebookové stránce.
 8. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora soutěže, jakož i jim osoby blízké dle § 22 Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá.
 9. Organizátor nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody, které byly soutěžícím způsobeny užíváním výher ze soutěže.
 10. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky, týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů.
 11. Organizátor nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech. Organizátor není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky a nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.
Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel
 1. Svou účastí v soutěži potvrzuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn užít v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“), bezplatně jím uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto soutěží s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníka soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.
 2. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý soutěžící organizátorovi jakožto správci souhlas se zařazením osobních údajů nacházejících se na jeho facebookové stránce, popř. osobních údajů sdělených soutěžícím organizátorovi v průběhu soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště na území České republiky a e-mailová adresa (dále jako „údaje“), do databáze organizátora a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely organizátora, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese organizátora uvedené v záhlaví těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.
 3. Osobní údaje bude zpracovávat organizátor, a to v elektronické podobě. Zabezpečení osobních údajů bude provádět organizátor.
 4. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může soutěžící na organizátora obrátit, případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.
 5. Soutěže nejsou nikterak sponzorovány, spravovány nebo přidruženy k sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace organizátorovi soutěže a nikoliv sociální síti Facebook.